Ảnh đại diện của twitter

#twitter

  • 18,926,647 bài viết
Bài viết hàng đầu
CFqTmf5jsO0
CFqTnNBA3Dr
CFqTl8iJuHV
Follow me on Twitter or drop your Twitter “@“ I’ll follow everyone back‼️💯 #f4follow #twitter #f4f
CFqTh_EDaE_
CFqTioEsgIo
desse modelo kkkk
CFqTf75lgl8
CFqTfXYH5ek
CFqTfLnp1vV
CFqTeq3B4LP
CFqTclTg-TY
💫𝒕𝒊𝒑𝒔 𝒐𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕 𝒂 𝒃𝒖𝒔𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔💫 ⚠️ ɪғ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴡᴀɴᴛ ᴀᴅᴠɪᴄᴇ ᴏʀ ᴛɪᴘs, ᴅᴍ ᴍᴇ 🧚🏾‍♀️(follow @aliceadvice._ for more) ❤ᴇsᴛ.8 28, 2020 💞ᴅᴍs ᴀʟᴡᴀʏs ᴏᴘᴇɴ 🦋ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀs: 160 🧼ᴛᴡᴇᴇᴛs, sᴇʟғ ᴄᴀʀᴇ, ᴀɴᴅ ᴀᴅᴠɪᴄᴇ 🦄ᴅᴀɪʟʏ ᴘᴏʟʟs ᴍʏ ʟᴜᴠ 💛 ɪғ ʏᴏu ʜᴀᴠᴇ ᴀ ʙᴜssɪɴᴇss ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɪᴛ sᴏ I can ғᴏʟʟᴏᴡ ʏᴏᴜ *𝒊𝒈𝒏𝒐𝒓𝒆* #thread #bigsister #excuses #gainparty #baddies #baddiespost #aliceadivce #fun #twitterthreads #twitter #blacktwitter #selfcare #loveyourself #arianagrade #cutethreads #dafont #phonto #l4l #f4f #s4s #blackowned #business #websitedesigner #tipsandtricks