കമ്മട്ടിപ്പാടം

ⁱᶠ ᵗʰᵒᵘ ⁿᵉᵉᵈˢᵗ ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵒ ᵗʰᵒᵘ ᵃʳᵗ, ᵗʰᵒᵘ ˢʰᵃˡᶠ ᵃˢᵏ ᵐᵉ ʷʰᵒ ᵗʰᵒᵘ ᵃʳᵗ ; ᵃⁿᵈ ⁱ ˢʰᵃˡˡ ᵗᵉˡˡ ᵗʰᵉᵉ ʷʰᵒ ᵗʰᵒᵘ ᵃʳᵗ : ⁱᶠ ᵗʰᵒᵘ ⁿᵉᵉᵈˢᵗ ᵗᵒ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵒ ⁱ ᵃᵐ, ᵗʰᵒᵘ ˢʰᵃˡᶠ ᵃˢᵏ ᵐᵉ ʷʰᵒ ⁱ ᵃᵐ : ʷʰᵉʳᵉᵘᵖᵒⁿ ⁱˢʰᵃˡˡ ᵗᵉˡˡ ᵗʰᵉᵉ ʷʰᵒ ᵗʰᵒᵘ ᵃʳᵗ ,ᵃⁿᵈ ʷʰᵒ ⁱ ᵃᵐ. . 🥥ഇവൻ എന്ത് തേങ്ങയ ഈ പറയന്നെ!🤔 .........👇 .📸@rahul_r_a_a_z

Download

Edit photo

Comments (143)

Suggestion

CDplFAlMZzh
BL09aSdAuM-
Salah satu dessert................ durian Bontang. Hhmmmm....gak semanis durian umumnya tapi lumayan lah.. ~~ * * * * #dinner🍴 #dessert #fruit #durian #tradisionalfruit #bontang #eastkalimantan #indonesia #onduty #instadaily #xiaomi #redminote2prime
BbN_9i7Dcpf
Sugan bisa memulihkan dengan cepat #ceremai #fruit #asem #tradisionalfruit
BS734_bAUx8
CDplRDMsq7V
CDXx7NtsdGV
CDXxVuosbos
0a1X40xS3u
0edMEkxSz8
0edhtZRS0b
0ee6WtRS2S
CGYUnlfp7rR

@nx._editz

I’d be sick😳😷 . . 🙏🏽please share🙏🏽 .. 🔥follow @nx._editz for more🔥 ——————————————— - . *anime:boruto ——————————————— . . . . . . Tags: #narutoshippuden #naruto #omgedit #omgedits #amvnaruto #kakashiedit #kakashihatake #kakairu #narutouzumaki #sasukeuchiha #sasukeedit #minakushi #tsunadeedit #minato #kushina #zabuzaandhaku #zabuza #itachiedit #shisuiedit #shiita #itasui #uchiha #jirayaedit #jiraya #nagato #yahikoedit #nejiedit #obito #obtain #narutoedit
CHlgRcJBw_F
0ef9f8xS3d